Tornooi – Reglement


HET DAMESTORNOOI

Het damestornooi wordt enkel gespeeld op zondag. De damesploegen worden ingedeeld in twee reeksen van vier ploegen. Elke ploeg speelt in zijn reeks één maal tegen de andere ploegen. Daarna wordt per reeks een klassement opgemaakt volgens het hieronder beschreven driepuntensysteem (zie wedstrijden).

Vervolgens worden de plaatsingswedstrijden gespeeld. De 4de uit de eerste reeks neemt het op tegen de 4de uit de tweede reeks, … De beide ploegen die eerste geëindigd zijn in hun poule spelen de finale. Elke wedstrijd wordt gespeeld over 2×12 minuten. Bij gelijke stand in de plaatsingswedstrijden wordt overgegaan tot het nemen van strafschoppen.

Voor elke ploeg wordt een trofee voorzien. Tevens wordt een fair play trofee uitgereikt voor de sportiefste ploeg.

HET HERENTORNOOI

WEDSTRIJDEN

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de B.Z.V.B., behoudens later vermelde wijzigingen.

De herenploegen worden ingedeeld in 4 reeksen van 6 ploegen.

Met uitzondering van de finale worden alle wedstrijden gespeeld over 2×12 minuten. De finale wordt gespeeld over 2×20 minuten. Bij gelijke stand in de finale worden 2×5 minuten verlengingen gespeeld. Indien de stand dan nog gelijk is wordt overgegaan tot het nemen van strafschoppen.

In de eerste ronde (zaterdag) komen alle ploegen binnen hun eigen reeks tegen elkaar uit.

Na de eerste ronde wordt het klassement opgemaakt volgens onderstaand systeem:

 1. Hoogst aantal punten (volgens driepunten systeem)
 2. Meest gewonnen wedstrijden
 3. Doelpuntensaldo
 4. Meest gemaakte doelpunten
 5. Uitslag in onderling duel
 6. Loting door het inrichtende comité

WEDSTRIJDEN 2de en 3de RONDE & PLAATSINGSWEDSTRIJDEN

De wedstrijden van de 2de en 3de ronde worden gespeeld op zondag.

De 2de ronde worden kruisfinales gespeeld. Dit houdt in dat een ploeg geëindigd op de 1ste plaats in zijn reeks uitkomt tegen een ploeg geëindigd op de 2de plaats in een andere reeks. Zo is er ook een onderlinge uitwisseling tussen ploegen geëindigd op de 3de en 4de plaats en de ploegen geëindigd op de 5de en 6de plaats.

De 3de ronde komen de winnaars, respectievelijk verliezers van de verschillende wedstrijden uit de 2de ronde, in een onderling duel tegen elkaar uit.

De 4de ronde worden de plaatsingswedstrijden gespeeld.

De winnaar van het tornooi ontvangt naast de wisselbeker en een beker geschonken door de gemeente Sint-Laureins, eveneens een geldsom van 150 euro. Voor de tweede en derde plaats wordt respectievelijk 100 en 50 euro voorzien. Alle andere ploegen ontvangen een wedstrijdbal. Tevens wordt er een fair play trofee en een zuipcup uitgereikt.

STRAFSCHOPPEN

In de 2de en 3de ronde en de plaatsingswedstrijden voor 3de tot en met 24ste plaats worden bij gelijke stand 3 strafschoppen genomen. Indien de stand nog gelijk is wordt doorgegaan tot één van beide ploegen op achterstand komt na het nemen van een gelijk aantal strafschoppen. De spelers, aangeduid voor het nemen van strafschoppen (3), herbeginnen indien na 1 reeks de stand gelijk blijft (in dezelfde volgorde als eerst).

Een speler welke tijdens een wedstrijd werd uitgesloten komt niet meer in aanmerking voor het nemen van strafschoppen na de betreffende match.

SPELERS

Elke ploeg moet 30 minuten voor de aanvang van hun eerste wedstrijd de volledige lijst van maximum 12 spelers en 1 verantwoordelijke indienen op het secretariaat. De verantwoordelijke mag één van de spelers zijn. Enkel de spelers vermeld op de spelerslijst mogen aan het tornooi deelnemen.

Indien de lijst bij het indienen ervan niet volledig is ingevuld, dan mag deze in de loop van het tornooi nog verder worden aangevuld.

Een speler kan slechts met één ploeg aan het tornooi deelnemen.

Een ploeg mag maximum 12 verschillende spelers opstellen gedurende het tornooi. Tijdens de plaatsingswedstrijden mogen enkel spelers worden opgesteld die minstens aan 2 voorafgaande wedstrijden van het tornooi hebben deelgenomen.

GELE EN RODE KAARTEN

Een speler welke een gele kaart krijgt dient onmiddellijk na het verkrijgen ervan het terrein te verlaten. Hij mag wel vervangen worden voor de aan gang zijnde wedstrijd.

Een speler welke in de loop van het tornooi 2 gele kaarten krijgt, zal voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst worden.

Een speler welke een rode kaart krijgt, moet onmiddellijk het terrein verlaten en mag niet vervangen worden voor de aan gang zijnde wedstrijd. In geval van handgemeen of brutaliteit zal hij aan geen enkele wedstrijd van het tornooi nog mogen deelnemen (de scheidsrechter heeft daarover het laatste oordeel).

Een ploeg die zich ongeoorloofd gedraagt of welke het terrein tijdens de wedstrijd verlaat zonder de toelating van de scheidsrechter, wordt volledig uit het tornooi verwijderd.

KLACHTEN

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend op het secretariaat en dit tot maximum 20 minuten na het beëindigen van de betreffende wedstrijd. Tegelijkertijd moet een borg van 25€ worden gestort. Deze borg wordt enkel terugbetaald indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard.

De klacht wordt ter plaatse door het inrichtend comité en de scheidsrechters onderzocht. Tegen hun beslissing kan geen verzet meer worden aangetekend.

Tegen een scheidsrechterlijke beslissing kan geen klacht worden neergelegd.

FORFAIT

In geval van forfait wordt een FF 5-0 uitslag toegekend aan de tegenstander.

Bij een algemene forfait, uitsluiting of wanneer een ploeg het tornooi de zaterdag definitief verlaat, wordt de ploeg automatisch naar de laatste plaats in zijn reeks verwezen en wordt de zondag niet meer gespeeld. Alle vooraf gespeelde wedstrijden worden eveneens omgezet in een FF 5-0 nederlaag. Wanneer een ploeg de zondag algemeen forfait geeft of uitgesloten wordt, worden alle wedstrijden van die dag automatisch FF 5-0. Zij kunnen geen aanspraak maken op een wedstrijdbal. Tevens wordt de borg (10 drankbonnetjes) niet terugbetaald.

FAIR PLAY

De fair play wordt toegekend aan de ploeg welke zich gedurende het hele tornooi het meest sportief heeft gedragen.

Het beslissingsrecht ligt bij de scheidsrechtersgroep welke per ploeg en per wedstrijd maximum tien punten kan toekennen.

ALGEMEEN

Elke ploeg dient een geldige verzekering te bezitten tegen persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Geïnteresseerde ploegen kunnen een dergelijke verzekering bekomen bij Zakenkantoor Boelens & Co, Bentillestraat 6 A002 Sint-Jan in Eremo. De polis omvat de burgerlijke aansprakelijkheid tot een bedrag van 125.000 euro in stoffelijke schade en 1.250.000 euro in lichamelijke schade. Voorwaarden: de namen
en geboortedatum van de verzekerden (spelers en/of helpers) moeten ten laatste de maandagdagavond voor het tornooi in hun bezit zijn en de kostprijs is afhankelijk van het aantal verzekerden (+/- 1 euro p.p./dag). Meer info: boelensco@skynet.be of 09/3790018.

Per match en per ploeg wordt één fles water voorzien. Deze kan worden afgehaald in de kantine met de bonnetjes die te verkrijgen zijn bij het secretariaat.

Het is toegestaan om te spelen met voetbalschoenen voorzien van minstens 12 noppen. Aluminium of ijzeren noppen zijn verboden. Indien een speler tijdens de wedstrijd door de scheidsrechter, de organisatie of een tegenstander betrapt wordt op foutief schoeisel zal zijn team deze wedstrijd met 5-0 forfaitcijfers verliezen. Kousen zijn verplicht.

Iedereen wordt vriendelijk doch met aandrang verzocht om geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten.
Tevens wordt iedere ploeg gevraagd hun materiaal zoveel mogelijk samen in de kleedkamers onder te brengen, daar meerdere ploegen in een kleedkamer worden ondergebracht.

Bij gelijke of gelijkaardige kleuren van de uitrusting dient de thuisploeg zijn kledij aan te passen.

De eerst vermelde ploeg van elke wedstrijd wordt als thuisploeg aanzien.

De wedstrijdballen worden door de organisatie ter beschikking gesteld. De deelnemende ploegen dienen zelf over een eigen oefenbal te beschikken.

Opstellen van een speler die niet op de spelerslijst staat heeft tot gevolg dat de wedstrijd wordt verloren met forfaitcijfers.

Een ploeg welke 10 minuten na het voorziene aanvangsuur niet aanwezig is op het terrein verliest zijn wedstrijd met forfaitcijfers.

De bekeruitreiking gaat door in de kantine op het terrein, en is voorzien kort na het einde van de finale (rond 19.00 uur).

Noch het bestuur, noch medewerkers of leden van de inrichtende club kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, beschadigingen, verwondingen, verloren of gestolen voorwerpen, …

VOORNAAMSTE PUNTEN VAN HET TOEGEPASTE REGLEMENT

 • Voor het terugspelen op de doelman worden de reglementen van het veldvoetbal toegepast.
 • Het uitwerpen van de doelman is vrij, d.w.z. dat hij de bal dus ook over de middellijn mag gooien.
 • Volgende fouten begaan door de doelman worden bestraft met een indirecte vrijschop:
  • De bal met de hand raken of controleren in zijn strafschopgebied nadat deze bewust naar hem werd getrapt door een ploegmaat.
  • De bal met de hand raken of controleren in zijn strafschopgebied nadat deze bij een intrap, genomen door een speler van zijn eigen ploeg, rechtstreeks naar hem wordt gespeeld.
  • Gedurende meer dan 4 seconden de bal met de hand raken of controleren in zijn eigen strafschopgebied, of met de voet gelijk waar op het speelveld. Deze vier seconden regel is voor de doelman die optreedt als veldspeler slechts van toepassing indien hij niet de intentie heeft om de bal door te spelen.
 • Een speler mag nooit van achteren uit aangevallen worden, een aanval van achteren uit wordt steeds bestraft met een rechtstreekse vrije trap. Het is wel toegestaan de bal te spelen komende van achter een speler, op voorwaarde dat hierbij geen contact wordt gemaakt met de tegenspeler.
 • Slidingtackles zijn in geen enkel geval toegestaan, zelfs niet bij de bal trachten binnen het speelveld te houden zonder tegenstander in buurt en ook niet bij het verhinderen van een doelpunt zonder tegenstander in de buurt.
 • Hakjes zijn niet toegestaan!
 • Bij een intrap moet de bal op de zijlijn gelegd worden en dient deze binnen de 4 seconden in het spel te worden gebracht. Deze 4 seconden regel geldt wanneer de tegenstanders zich op de reglementair vastgestelde afstand van 5 meter bevinden.
 • Een bal dient volledig over de lijn te zijn vooraleer deze overschreden is, de zij- en achterlijnen maken dus deel uit van het speelveld.
 • Bij een overwinning worden 3 punten toegekend, bij een gelijkspel 1 punt en bij verlies nul punten.
 • Om een wedstrijd te kunnen aanvangen moet elke ploeg met minimum 4 spelers zijn.
 • Indien tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een ploeg herleid wordt tot minder dan 3, moet de scheidsrechter de wedstrijd stopzetten.
 • Het aantal vliegende wissels tijdens een wedstrijd is onbeperkt, met uitzondering van de doelman. Deze kan enkel worden gewisseld als de bal niet in het spel is. (een vliegende wissel = een wissel als de bal in het spel is).
 • Bij toepassing van de voordeelregel mag de scheidsrechter niet terugkomen op zijn beslissing, zelfs niet als het vermeende voordeel niet werd gerealiseerd. De toepassing van de voordeelregel mag echter geen beletsel zijn om, indien nodig, uitgesteld een passende sanctie te treffen tegen de speler die de overtreding beging, zelfs indien deze intussen werd gewisseld.
 • Wanneer een speler bij een intrap of vrijschop rechtstreeks in eigen doel trapt, wordt geen doelpunt toegekend. Het spel wordt dan hernomen met een hoekschop.
 • Wanneer bij een aftrap, intrap of indirecte vrijschop de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander wordt getrapt, wordt een doelworp toegekend aan de tegenpartij.
 • Bij een stilliggende fase moeten de spelers van de tegenpartij op minstens 5 meter van de bal blijven tot de bal in het spel is.